Deze website van SpaZone gevestigd te Doesburg dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. SpaZone besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor ander websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. SpaZone behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van SpaZone behelst generlei aanbod van SpaZone aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan SpaZone tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van SpaZone noch door het anders zinsgebruik maken van deze website van SpaZone ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met SpaZone.

SpaZone aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van daarin vervatte informatie of gegevens. SpaZone aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van SpaZone of anderszins gebruik maakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

Deze website van SpaZone is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van SpaZone. Het inloggen op deze website en het overigens gebruik maken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van SpaZone in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.